OŚRODEK REFERENCYJNY
MEDYCYNY SPORTOWEJ
SIEĆ MEDYCZNA NA
TERENIE KRAJU
LIDER W MEDYCYNIE
DLA SPORTU
OPERATOR MEDYCZNY
KADRY NARODOWEJ
NAJWIĘKSZY ZESPÓŁ
SPECJALISTÓW
Opiekun Polskiej
Reprezentacji Olimpijskiej
Opiekun Polskiej Reprezentacji Olimpijskiej
Projekty unijne
Kontrast: Kontrast domyślny Kontrast czarno-biały Kontrast żółto-czarny       Czcionka: Czcionka domyślna Czcionka średnia Czcionka duża

Przetwarzanie danych osobowychSZANOWNY PACJENCIE,
 
Poniżej przedstawiamy niezbędne informacje dotyczące przetwarzania danych w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych  w SP ZOZ Centralnym Ośrodku Medycyny Sportowej.
 
1. KTO JEST ADMINISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centralny Ośrodek Medycyny Sportowej z siedzibą w Warszawie (02-757) przy ul. Pory 78, adres e-mail: sekretariat@coms.pl, numer telefonu 223558605, wpisany do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych, zawodowych, fundacji  oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000220245, numer NIP: 526-17-23-881, REGON: 000289259, (dalej: COMS).
 
2. JAKA JEST PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?
 
Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych w zakresie prowadzenia działalności leczniczej, w tym także w zakresie prowadzenia dokumentacji medycznej, jest art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej: RODO, w zw. z przepisami ustawy z 15.04.2011 r. o działalności leczniczej oraz ustawy z 06.11.2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Podstawą przetwarzania danych w zakresie, jaki jest niezbędny dla ochrony żywotnych interesów pacjenta, może być również art. 6 ust. 1 lit. d RODO. W zakresie, w jakim przetwarzane dane obejmują dane szczególnych kategorii, podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 9 ust. 2 lit. c i h RODO.
 
3. JAKI JEST ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W COMS?  

COMS jako Administrator przetwarza dane:
 
A) Pacjenta w następującym zakresie:
- imię (imiona) i nazwisko,
- płeć,
- obywatelstwo,
- numer PESEL (w przypadku pacjentów którzy nie mają nadanego numeru PESEL - numer paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość), 
- data urodzenia,
- adres miejsca zamieszkania i adres do korespondencji, jeżeli dany pacjent nie ma miejsca zamieszkania na terytorium Polski - adres miejsca pobytu na terytorium Polski,
- numer i rodzaj dokumentu potwierdzającego prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
- informację o prawie do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
- numer telefonu kontaktowego,
- adres e-mail,
- dane o stanie zdrowia.

 
B) Przedstawiciela ustawowego, opiekuna prawnego, opiekuna faktycznego pacjenta w następującym zakresie:
- imię (imiona) i nazwisko,
- numer PESEL (w przypadku osoby która nie maja nadanego numeru PESEL - numer paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość).
- numer telefony kontaktowego,
- adres e-mail.

 
C) Osoby upoważnionej do działania w imieniu osób wskazanych w punktach A) i B)
- imię (imiona) i nazwisko,
- numer PESEL (w przypadku osoby która nie maja nadanego numeru PESEL - numer paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość).
- numer telefony kontaktowego,
- adres e-mail.
 
4. JAKI JEST CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W COMS?  

Dane osobowe przetwarzane są w celu sporządzania dokumentacji medycznej z procesu leczenia lub z procesu ochrony stanu zdrowia, świadczenia usług medycznych, leczenia przez osoby trudniące się zawodowo leczeniem, leczenia przez osoby trudniące się zawodowo świadczeniem innych usług medycznych oraz w celu zarządzania udzielaniem świadczeń zdrowotnych.
 
5. KOMU MOŻEMY PRZEKAZAĆ TWOJE DANE OSOBOWE? 

COMS chcąc zapewnić realizację  praw pacjentów, jak i sprawna organizację Przychodni w zakresie działalności leczniczej, dane osobowe może przekazywać:
 • innym podmiotom leczniczym, lub podmiotom wykonującym działalność leczniczą, w celu kontynuacji leczenia lub rozliczenia finansowego udzielonego świadczenia,
 • podmiotom, które na podstawie odrębnie zawartych umów współpracują z COMS, w celu profesjonalnego wykonania świadczenia zdrowotnego,
 • dostawcom usług zaopatrujących COMS w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, umożliwiające udzielanie świadczeń zdrowotnych oraz zarządzanie COMS,
 • audytorom, kontrolerom lub podmiotom upoważnionym z mocy przepisów prawa do dokonywania kontroli udzielonych świadczeń medycznych lub dokumentacji medycznej,
 • kancelariom prawnym współpracującym z COMS,
 • osobom upoważnionym przez pacjenta w ramach realizacji swoich praw pacjenta.
Zebrane przez nas dane osobowe mogą być również weryfikowane przez COMS w systemie eWUŚ (Elektroniczna Weryfikacja Uprawnień Świadczeniobiorców) oraz innych oficjalnych rejestrach i ewidencjach prowadzonych przez organy publiczne, w tym Narodowy Fundusz Zdrowia oraz Ministerstwo Zdrowia.
Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państw znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

 
 6. CZY MUSISZ PODAĆ NAM SWOJE DANE OSOBOWE? 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jako podmiot leczniczy jesteśmy zobowiązani do prowadzenia dokumentacji medycznej w sposób określony przepisami prawa, w tym do oznaczenia tożsamości pacjenta z wykorzystaniem jego danych osobowych. Niepodanie danych może skutkować odmową rezerwacji wizyty lub udzielenia świadczenia zdrowotnego
Jeśli podasz nam swój numer telefonu i/lub adres e-mail, to otrzymasz od nas powiadomienie przypominające o terminie wizyty, jej zmianie lub odwołaniu. Niepodanie telefonu lub adresu nie będzie skutkowało odmową udzielenia świadczenia zdrowotnego.
 
7.  JAKIE SĄ TWOJE PRAWA?
 
Osobom, które powierzyły nam dane osobowe przysługują następujące prawa:
 • dostępu do powierzonych danych osobowych,
 • ich sprostowania i poprawienia w każdym czasie,
 • trwałego usunięcia (po upływie okresów wskazanych w punkcie 8),
 • ograniczenia przetwarzanych danych,
 • przeniesienia powierzonych danych,
 • sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi.
Ze względu na rodzaj świadczonych przez COMS usług powyższe prawa mogą podlegać ograniczeniu, ze szczególnym uwzględnieniem: prawa do trwałego usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych oraz sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
Ograniczenia w realizowaniu praw osób, które swoje dane powierzyły administratorowi wynikają z regulacji wprowadzonych obowiązującymi przepisami prawa.
 
8. PRZEZ JAKI OKRES CZASU PRZECHOWUJEMY DANE OSOBOWE? 

Dane osobowe zawarte w dokumentacji medycznej będą przetwarzane zgodnie z wymogami art. 29 ust. 1 ustawy z 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. z 2017 r. poz. 1318), tj. przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu, z wyjątkiem:
 • dokumentacji medycznej w przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia, która będzie przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił zgon,
 • dokumentacji medycznej zawierającej dane niezbędne do monitorowania losów krwi i jej składników, która będzie przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu,
 • zdjęć rentgenowskich przechowywanych poza dokumentacją medyczną pacjenta, które będą przechowywane przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wykonano zdjęcie,
 • skierowań na badania lub zleceń lekarza, które będą przechowywane przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym udzielono świadczenia zdrowotnego będącego przedmiotem skierowania lub zlecenia lekarza, a przypadkach, gdy świadczenie nie zostało udzielone z powodu niezgłoszenia się pacjenta w ustalonym terminie -  przez okres 2 lat, chyba że pacjent odebrał skierowanie,
 • dokumentacji medycznej dotyczącej dzieci do ukończenia 2. roku życia, która będzie przechowywana przez okres 22 lat.

Aktualności

 
 
wszystkie aktualności
kongres coms

Partnerzy Zatrzymaj przesuwanie partnerów

Logotyp VISTAL GDYNIALogotyp POLSKI ZWIĄZEK NARCIARSKILogotyp POLSKI ZWIĄZEK LEKKIEJ ATLETYKILogotyp POLSKI ZWIĄZEK ZAPAŚNICZYLogotyp POLSKI ZWIĄZEK PIĘCIOBOJU NOWOCZESNEGOLogotyp POLSKI ZWIĄZEK ŻEGLARSKILogotyp POLSKI ZWIĄZEK SZERMIERCZYLogotyp ZWIĄZEK PIŁKI RĘCZNEJ W POLSCELogotyp POLSKI ZWIĄZEK KOSZYKÓWKILogotyp POLSKI ZWIĄZEK KAJAKOWYLogotyp POLSKI ZWIĄZEK BIATLONULogotyp Akademicki Związek Sportowy Uniwersytet Gdański
Korzystanie z witryny www.coms.pl oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki.